Contact|

Congres Residentieel Vakmanschap


11 maart 2020 | Het Oude Magazijn | Amersfoort

Programma

09:00

Registratie en ontvangst

Bij de registratie ontvangt u van ons een naambadge en een congrestas. De koffie staat voor u klaar en de informatiemarkt is geopend.

09:55 Bram Orobio de Castro

Opening en toelichting op het thema door de dagvoorzitter

Prof. dr. Bram Orobio de Castro, hoogleraar Orthopedagogiek: ontwikkelings- en opvoedingsproblemen

10:05 Sanne Verhaaren Marije de Hoogd Elly van Laarhoven-Aarts

Residentieel vakmanschap: het Waaiermodel

Drs. Elly van Laarhoven-Aarts , KP-VGCT gedragstherapeut, Marije de Hoogd, Msc. Gz-psycholoog, Sanne Verhaaren, MSc. gz-psycholoog

Bij residentiële hulpverlening komt veel kijken. Het neerzetten van een adequaat pedagogisch klimaat, het motiveren van de jongere en zijn systeem voor begeleiding en behandeling, het bieden van passende therapeutische interventies, het overleggen en afstemmen met allerlei betrokken professionals en het betrekken van ouder(s)/verzorger(s). Het is een greep uit de taken die er liggen voor hulpverleners. In deze lezing wordt duidelijk hoe het Waaiermodel ervoor zorgt dat al deze thema’s een plek krijgen binnen het residentiële hulpverleningsaanbod.
10:45

Koffiepauze

Tijdens de pauzes kunt u een kopje koffie of thee met iets lekkers nuttigen, is er de gelegenheid om te netwerken en kunt u terecht bij de informatiestands.

11:15 Peer van der Helm

Het leefklimaat: nieuwe inzichten met concreet werkende handvatten voor het verbeteren van de zorg aan deze groep

Peer van der Helm (Phd.), Psycholoog, Lector residentiële jeugdzorg Hogeschool Leiden en hoofd onderzoek Fier

Het zorglandschap is de afgelopen jaren ingrijpend gewijzigd. Dit heeft ertoe geleid dat in toenemende mate kinderen en volwassenen met zeer ernstige problematiek in instellingen, scholen en gezinshuizen terecht komen, waar veel professionals nog weinig ervaring mee hebben. Wanneer thuis wonen (tijdelijk) niet meer gaat kan door een gezond pedagogisch klimaat op de leefgroep een basis voor interventies ontstaan die het zorgtraject een verdiepend karakter geven. Deze lezing gaat in op het pedagogisch handelen dat ook gericht is op groei en ontwikkeling.
11:55 Annemiek Harder

Van bekeren naar motiveren

Prof. dr. Annemiek Harder, bijzonder hoogleraar Wetenschappelijk onderbouwde jeugdzorg en onderwijs bij de Erasmus Universiteit Rotterdam

De wijze waarop hulpverleners inspelen op de motivatie voor behandeling bij jeugdigen en ouders is een cruciale factor voor succes van hulpverlening. Toch komen uitspraken als 'hij is ongemotiveerd' of 'ouders willen niet meewerken' nogal eens voorbij in de praktijk. Motivatie is echter geen persoonlijkheidskenmerk of eigenschap, het is juist heel afhankelijk van de situatie en omgeving. En hulpverleners kunnen daar in korte tijd effectief verandering in aanbrengen. Tijdens deze lezing wordt aan de hand van de meeste recente kennis en concrete voorbeelden ingegaan op hoe hulpverleners de motivatie van jongeren voor behandeling tijdens hun verblijf in een residentiële instelling kunnen vergroten.
12:35

Lunchpauze

13:35 Erik Jongman

Behandeling van psycho-pathologie op de leefgroep samen met ouders

Drs. Erik Jongman, psychotherapeut

Hoe kijken we aan tegen de behandeling van psycho-pathologie op de leefgroep? Een aanzienlijk deel van de jongeren die aangemeld worden voor jeugdhulp zijn blootgesteld aan huiselijk geweld, kindermishandeling of andere traumatische ervaringen in het gezin. Dit hangt vaak samen met psychiatrische problematiek bij ouders. Samenwerking met de ouders staat voorop, hun medewerking is noodzakelijk om, wanneer nodig, vanuit belang van het kind drang in te zetten om vermijding te doorbreken. Professionals die deelnemen aan het congres krijgen inzicht in de effecten van traumatische situaties op de ontwikkeling en het gedrag van kinderen en hoe deze kennis te gebruiken bij het maken van een analyse van de problematiek van de aangemelde jongere en zijn gezin.
14:15 Anneke JG Vinke

Als het thuis niet meer lukt... hoe behouden we dan de band tussen kind en ouder? Ouders betrekken als er sprake is van hechtingsproblematiek

Dr. Anneke JG Vinke, GZ-psycholoog, Certified Advanced Practitioner Sensorimotor Psychotherapy, Orthopedagoog Generalist NVO, Kinder-en Jeugdpsycholoog NIP en NIP-Supervisor

Wanneer geadopteerde of pleegkinderen niet meer in hun gezin kunnen wonen, is dat voor iedereen een bittere pil. Vaak liggen gehechtheidsproblemen en/of vroegkinderlijk relationeel trauma ten grondslag aan de uithuisplaatsing. Wat doet het verbreken van een hechtingsrelatie met hen en met hun ouders? Hoe kunnen wij als professionals in instellingen en ambulant ons handelen laten sturen door de meest recente inzichten uit de gehechtheidstheorie? Als het thuis niet meer lukt... hoe behouden we dan de band tussen kind-en ouder? Dat is de centrale vraag van deze lezing.
14:55

Energy break!

Koffie, thee of frisje naar keuze en een lekkernij staan voor u klaar.

15:25 Cora Bartelink

Samen met ouders en jeugdigen beslissen: Kans of onmogelijkheid?

Dr. Cora Bartelink, senior onderzoeker lectoraat Jeugdhulp in Transformatie aan de Haagse Hogeschool

16:05 Sanne Verhaaren Marije de Hoogd Elly van Laarhoven-Aarts

Het Waaiermodel: residentieel vakmanschap in praktijk

Drs. Elly van Laarhoven-Aarts , KP-VGCT gedragstherapeut, Marije de Hoogd, Msc. Gz-psycholoog, Sanne Verhaaren, MSc. gz-psycholoog

In deze afsluitende lezing staat het maken van de vertaalslag van theoretisch opgedane kennis naar praktisch toepasbare middelen met behulp van het Waaiermodel centraal. Daarmee ontstaat er voor de deelnemers een direct toepasbaar model voor de dagelijkse hulpverleningspraktijk.
16:35

Afsluiting door de dagvoorzitter

16:40

Netwerkborrel